Skoči na glavno vsebino

Katalog IJZ

Naziv zavoda

Osnovna šola Ig
Troštova ulica 24
1292 Ig

Telefon: 01 2802 340
Faks: 01 2802 368
E-pošta: tajnistvo(afna)osig.si
Spletna stran: www.osig.si

TRR: 01237-6030652682
Matična št.: 5084431000
Davčna št.: 72025735

Odgovorna uradna oseba

Ravnateljica: mag. Karmen Zorko
Telefon: 01 2802 342

 

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pomočnica ravnateljice: Petra Miklič RUs

E-pošta: petra.miklic.rus(afna)osig.si

Pomočnica ravnateljice: Barbara Flajnik

E-pošta: barbara.flajnik(afna)osig.si

Tajnica: Polona Košir

E-pošta: tajnistvo(afna)osig.si

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

mag. Domen Petelin

E-pošta: info(afna)kurikulim.si

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

 

O katalogu

Datum prve objave kataloga: 4. 12. 2006
Datum zadnje spremembe:  9. 10. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.osig.si/o-soli/katalog-ijz
Druge oblike kataloga: Ni.

2 Splošni podatki o zavodu

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Ig
Troštova ulica 24
1292 Ig

Podružnična šola Golo
Golo 37
1292 Ig

Telefon: 01 3602 270
Voditeljica podružnične šole: Petra Berlisk

Podružnična šola Iška vas
Iška vas 2
1292 Ig

Telefon: 01 3673 007
Voditeljica podružnične šole: Marjana Pšeničnik

Podružnična šola Tomišelj
Tomišelj 30
1292 Ig

Telefon: 01 2864 780
Voditeljica podružnične šole: Slavi Hiti

Organi upravljanja šole

Svet šole:

 • 5 predstavnikov delavcev šole
 • 3 predstavniki staršev
 • 3 predstavniki ustanovitelja

Ravnateljica šole: mag. Karmen Zorko

Pomočnica ravnateljice: Petra Miklič Rus

Pomočnica ravnateljice: Barbara Flajnik

 

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen iz po enega predstavnika oddelka, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka.

Naloge:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnega del. načrta,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problemih,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Organigram

Najdete ga na tej povezavi.

2.2 Delovno področje

Kratek opis delovnega področja

Osnovnošolsko izobraževanje.

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še:

 • z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
 • s kulturno-umetniško dejavnostjo,
 • s športno vadbo in športno dejavnostjo,
 • s tehnično proizvodno dejavnostjo,
 • s prevozom otrok,
 • z zdravstveno zaščito,
 • s pripravo in razdeljevanjem prehrane.

2.3 Katalog javnih storitev, ki jih šola zagotavlja svojim uporabnikom

A) Osnovnošolsko izobraževanje

Izobraževanje učencev po:

 • programu osnovnošolskega izobraževanja;
 • prilagojenem programu osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami;
 • po posebnem programu vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami;

in izdaja javne listine – spričevala.

B) Prekrškovni postopki

po 102. členu Zakona o osnovni šoli – ZOsn (Ur. l. RS, št. 81/31. 7. 2006 – ZOsn – UPB3) zoper starše v zvezi z obveznostjo staršev po:

 • 4. členu (zagotovitev izpolnitev osnovnošolske obveznosti otroku) in
 • 12. členu (starši ne vpišejo otroka v skladu z odločbo o usmeritvi otroka v program),
 • 45. in 49. člena (ne vpišejo otroka s posebnimi potrebami v OŠ v šolskem okolišu oziroma v skladu z odločbo o usmeritvi).

3 Podatki o informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3.1 Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja šole

Državni register predpisov

 1. Ministrstvo za šolstvo in šport: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
 2. Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2
 3. Državni zbor: http://www.dz-rs.si/
 4. Register predpisov: Register predpisov RS

Zakoni, pravilniki

Zadnje predpise najdete na Registru predpisov Slovenije.

Osnovna šola

 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o glasbenih šolah
 • Pravilnik o potrjevanju učbenikov
 • Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Otroci s posebnimi potrebami

 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjenje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno–izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Vzgoja in izobraževanje

 • Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o posodabljanju vzgojno–izobraževalnega dela

Splošna zakonodaja

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
 • Proračun Republike Slovenije
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o založništvu
 • Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
 • Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

Druge povezave na državne registre

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

Notranji predpisi

Seznam vseh vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Jih ni.

3.2 Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja šole

3.3 Seznam javnih evidenc, s katerimi šola upravlja

Šola ne vodi oz. opravlja z javno evidenco.

3.4 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Šola ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

3.5 Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja

 1. Ustanovitveni akt – Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Ig
 2. Razvojni načrt OŠ Ig
 3. Letni delovni načrt OŠ Ig
 4. Publikacija OŠ Ig
 5. Kronika OŠ Ig
 6. Letna bilanca
 7. Letno poročilo o delu
 8. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 9. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
 10. Izjava o varnosti
 11. Pravilnik o računovodstvu
 12. Navodila o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov
 13. Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
 14. Poslovnik za delo sveta šole
 15. Pravilnik o številu in hrambi žigov
 16. Hišni red
 17. Načrt integritete

3.6 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Podatki o pomembnejših dogodkih in pomembnejših novicah glede delovanja šole

Spletna stran: www.osig.si

4 Opis načina do informacij javnega značaja

Opis dostopa preko spleta

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete sodoben spletni brskalnik.

Opis “fizičnega” dostopa

Tajništvo OŠ Ig,
Troštova ulica 24,
Ig

Uradne ure:

 • ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 9.00-13.00
 • petek: 8.00-12.00
 • v času popoldanskih govorilnih ur

Opis dostopa z ljudmi s posebnimi potrebami

Dostop možen le v športno dvorano.

Opis delnega dostopa

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5 Stroškovnik

Enotni stroškovniki v skladu z uredbo (4. točka 1. odst. 2. člena).
Evidenčna naročila: 2023, 2022 ,2021, 2020 ,2019, 20182017
Dostopnost