HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE IG

 

DOPOLNITVE/PRILAGODITVE ZA PŠ IŠKA VAS

 

1 OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

 

V šolsko območje Podružnične šole Iška vas, Iška vas 2, Ig, na katerem veljajo pravila hišnega reda, sodijo:

 • objekt Podružnične šole Iška vas,
 • zunanje površine šole – zelenica z igriščem in igrali, parkirišči (ob šolski ograji in za šolo).

Odgovornost šole na šolskem prostoru velja za čas, ko poteka vzgojno-izobraževalni proces.

 

2 POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

 

Poslovni čas podružnice je ob delovnih dneh, od ponedeljka do petka, od 6.30 do 16.30.

Šolski vhod odklepa ob 6.30 učitelj, ki je v jutranjem varstvu, ob 16.30 pa ga zaklepa učitelj, ki je v PB, oz. čistilka po svojem odhodu.

Učenci lahko pridejo v šolo od 6.30 dalje v jutranje varstvo. Pouk se začne ob 8.00 in traja do 11.35 oz. do 12.25. Ob 9.35 je malica, med 12. in 13. uro je kosilo. Pouku sledi podaljšanjo bivanje, ki traja do 16.30.

 

3 UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA

 

Uporabniki šolskih prostorov PŠ Iška vas so učenci ter zaposleni v OŠ Ig.

Šolska zgradba je varovana z alarmnim sistemom, ki je vključen v času, ko je zgradba prazna. V primeru sprožitve alarma se aktivira telefonski klic izbrani osebi varovanja. Alarmni sistem vključujejo in izključujejo le zaposleni z različnimi kodami.

Šolsko igrišče je s treh strani ograjeno, ni pa zaklenjeno. V poslovnem času je uporaba igrišča in igral namenjena izključno učencem. Uporaba igrišča in igral izven poslovnega časa je na lastno odgovornost, pri uporabi igral priporočamo prisotnost odrasle osebe.

Fizični nadzor dnevno izvajajo strokovni delavci in čistilka (na hodniku, pri sanitarijah in na igrišču), občasni nadzor izvajajo hišniki.

 

4 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

 

Na igrišču PŠ Iška vas so skladno z ustreznimi standardi nameščena igrala. Sestavljena so iz šestih plezal (plezalne stene, krogov, lestve, navpičnega droga, mreže, vodoravnega droga) in treh vodoravnih drogov. Igrala, podlaga in igralna površina so redno pregledovani in vzdrževani, o čemer vodi šola evidenco. Tedenski pregled igral izvaja vodja PŠ, dvomesečni funkcionalni pregled izvaja hišnik, letni glavni pregled pa izvaja zunanji stokovni organ. Učitelji upoštevajo navodila za varno uporabo igral, ki obsegajo Pravila za učitelja in Pravila za učence.

 

 

Vodja PŠ Iška vas                                                                                   Ravnateljica

Marjana Pšeničnik                                                                                 Tanja Rozman

 

 

Iška vas, 1. 9. 2021

 

VARNA UPORABA IGRAL

 

Pravila za učitelja

 • Z učenci v začetku leta in večkrat med letom preberem Pravila za učence za varno uporabo igral.
 • Nadzorujem samostojno plezanje učencev, po potrebi določim vrstni red učencev s časovno omejitvijo plezanja na posameznem plezalu.
 • Pred začetkom uporabe razkužim igrala.

  

Pravila za učence

 • Pred uporabo in po uporabi igral si umijem roke.
 • Igrala lahko uporabljam z dovoljenjem učitelja.
 • Upoštevam navodila učitelja, ki pove, kaj in kako lahko vadim.
 • Samostojno lahko plezam po lestvi, mreži, navpičnem drogu in po plezalni steni.
 • Na krogih in vodoravnih drogovih lahko vadim le, kadar poleg stoji učitelj.
 • Visoki vodoravni drog je namenjen le vesi v zgibi.
 • Na igralih ne smem sedeti in viseti z glavo navzdol.
 • Plezam lahko po plezalu, ki je prosto.
 • Plezam lahko tako visoko, da se še počutim varno.
 • Med plezanjem pazim nase.