Skoči na glavno vsebino

Subvencioniranje prehrane

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA UČENCEV

Upravičenci do subvencije za šolsko prehrano so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico oz. kosilo  in jim je  priznana pravica do subvencije, ki se določa glede na dohodkovni razred, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku:

  • Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 553,63 evrov.
  • Polna subvencija kosila oziroma brezplačno kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 376,05 evra.

Subvencija krije nepravočasno odjavljene subvencionirane obroke za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin, za ostale nepravočasno odjavljene subvencionirane obroke plačate polno ceno.

Šola mesečno pridobi podatke o pravicah učencev do subvencij iz centralne evidence učencev (CEUVIZ). Za vsebinska vprašanja v zvezi z odločbami, se starši obrnite na pristojni center za socialno delo.

Obrazec »Prijava na prehrano« je objavljen tu, lahko pa ga tudi osebno dobite v pisarni knjigovodje na naši šoli.

Dostopnost