POVEZAVA – URNIKI

V preglednicah so uporabljene naslednje kratice:

BIO biologija NAR naravoslovje
DKE domovinska in državljanska kultura in etika NIT naravoslovje in tehnika
DRU družba N1A neobvezni izbirni predmet angleščina
FIZ fizika SLJ slovenščina
GEO geografija SPO spoznavanje okolja
GOS gospodinjstvo ŠPO šport
KEM kemija TIT tehnika in tehnologija
MAT matematika TJA angleščina
MUS manjša učna skupina ZGO zgodovina

 

NIP neobvezni izbirni predmet
NRA računalništvo
NŠP šport
NTE tehnika
N2N nemščina

 

IP izbirni predmet
FVZ filmska vzgoja
GKL gledališki klub
IŠP-N nogomet
IŠP-O odbojka
LS1 likovno snovanje 1
MME multimedija
NPH načini prehranjevanja
NI1 nemščina I
NI2 nemščina II
NI3 nemščina III
PLE ples
POK poskusi v kemiji
ROM računalniška omrežja
RČL rastline in človek
RET retorika
SPH sodobna priprava prehrane
SDP starinski in družabni plesi
ŠI1 španščina I
ŠI2 španščina II
ŠI3 španščina III
ŠSP šport za sprostitev
ŠZZ šport za zdravje
UBE urejanje besedil
VE1 verstva in etika 1