Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje

Šola v okviru razširjenega programa izvaja različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci. Ena izmed njih je podaljšano bivanje, ki je organizirano po pouku za učence od 1. do vključno 5. razreda. Učenci se v podaljšano bivanje vključijo prostovoljno s prijavo staršev. Za učence 4. in 5. razreda je podaljšano bivanje organizirano do 15. ure, za učence 1. triade pa do 16.30 ure. 

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

  • prehrano (kosilo in popoldansko malico)
  • sprostitvene dejavnosti in interesne dejavnosti,
  • samostojno učenje,
  • usmerjeno preživljanje prostega časa (ustvarjalne in kreativne dejavnosti, projektno delo) in
  • neusmerjeno preživljanje prostega časa (socializacija po izbiri, igra).

Ob upoštevanju razvojne stopnje učencev in njihovih psihofizičnih zmogljivosti oz. predhodnih obremenitev pri pouku, se v podaljšanem bivanju izmenjujejo počitek, aktivno učenje, učenje skozi igro in socializacija.

Starši oz. spremljevalci pred prevzemom otroka iz podaljšanega bivanja počakajo pred vhodom št. 1 oz. vhodom št. 2 in pokličejo na telefonsko številko OPB oddelka, v katerega je otrok vključen. Telefonske številke OPB oddelkov so izobešene tudi na oglasni deski vhoda št. 1 oz. vhoda št. 2. 

Oddelki podaljšanega bivanja se združujejo od 15.00 dalje. V primeru suhega vremena je prevzem otrok možen tudi pri vrtni hiši oz. šolskem igrišču ali v primeru padavin v učilnici RS 1 oz. avli razredne stopnje. Tudi v tem primeru starši oz. spremljevalci pokličejo na telefonsko številko OPB oddelka, v katerega je otrok vključen.

TELEFONSKE ŠTEVILKE ODDELKOV:

OPB 1: 051-247-379

OPB 2: 051-248-304

OPB 3: 051-247-381

OPB 4: 051-247-423

OPB 5: 051-247-430

OPB 6: 051-247-432

OPB 7: 051- 247-453

OPB 8: 051-247-463

OPB 9: 051-247-471

OPB 10 in OPB 11: 051-247-483

 

 

Prehrana

Kosilo in popoldanska malica sta dejavnosti, v okviru katerih se učenci učijo primernega vedenja pri jedi in odgovornega ravnanja s hrano, spoznavajo pomen higienskih navad ter pomen zdrave in uravnotežene prehrane za človekov razvoj. Učijo se tudi pravilno uporabljati jedilni pribor in pri hranjenju uživati.

 

Sprostitvena dejavnost (neusmerjen prosti čas) in interesne dejavnosti

Sprostitvene dejavnosti so nujni elementi zdravega načina življenja. Učenci v času te dejavnosti zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, umetniškem in kulturnem izražanju ter igri. V situaciji igre se učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne spretnosti, socialne veščine, sprejemajo pravila in norme, razvijajo domišljijo in smisel za humor. Aktivnosti se glede na možnosti odvijajo v učilnici, knjižnici, telovadnici, največkrat pa na zunanjem športnem igrišču oziroma na travniku pri vrtni hiši. 

 

Samostojno učenje

V okviru samostojnega učenja poteka usmerjanje in navajanje učencev na redno,  kakovostno in samostojno opravljanje domačih nalog in drugih učnih obveznosti. Učenci povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov, načrtujejo svoje delo, si pripravljajo in urejajo delovni prostor, uporabljajo različne vire in nudijo učno pomoč sošolcem. Poleg tega se učenci v tem času učijo oceniti svoje delo, razumeti napake in jih popraviti ter sodelovati pri reševanju skupnih nalog.

 

Usmerjeno preživljanje prostega časa (ustvarjalne in kreativne dejavnosti, projektno delo)

Usmerjeno preživljanje prostega časa je dejavnost, ki učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami in je namenjena razvedrilu, obogatitvi obstoječega znanja, razvijanju veščin in spretnosti. V okviru te dejavnosti učenci ne opravljajo učnih obveznosti, temveč razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih. Učenci so s strani učitelja  usmerjeni v aktivnosti, ki imajo določen cilj/namen, ob čemer se upoštevajo njihovi interesi in želje na vseh področjih razvoja osebnosti.

 

Neusmerjeno preživljanje prostega časa (socializacija po izbiri, igra)

Neusmerjeno preživljanje prostega časa poteka v času združevanja skupin oddelkov PB na travniku pri vrtni hiši oz. na zunanjem športnem igrišču v primeru suhega vremena in v avli razredne stopnje v primeru slabega vremena. Čas je namenjen spontanem druženju in igri po izbiri otrok.

 

Dostopnost