PREVZEM OTROKA IZ PODALJŠANEGA BIVANJA v šolskem letu 2022/2023

Šola v okviru razširjenega programa izvaja različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci. Ena izmed njih je podaljšano bivanje, ki je organizirano po pouku za učence od 1. do vključno 5. razreda in traja do 16.30. Na podružnicah manj časa (VEN). Učenci se v podaljšano bivanje vključijo prostovoljno s prijavo staršev.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

  • prehrano,
  • sprostitveno dejavnost,
  • samostojno učenje in
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Ob upoštevanju razvojne stopnje učencev in njihove psihofizične zmogljivosti oz. predhodnih obremenitev pri pouku, se v podaljšanem bivanju izmenjujejo počitek, učenje, sprostitev in zaposlitev.

Starši oz. spremljevalci pred prevzemom otroka iz podaljšanega bivanja počakajo pred vhodom št. 1 oz. vhodom št. 2 in pokličejo na telefonsko številko OPB oddelka, v katerega je otrok vključen. Telefonske številke OPB oddelkov so izobešene tudi na oglasni deski vhoda št. 1 oz. vhoda št. 2. 

Oddelki podaljšanega bivanja se združujejo od 15.00 dalje. V primeru suhega vremena je prevzem otrok možen tudi pri vrtni hiši oz. šolskem igrišču ali v primeru padavin v učilnici RS 1 oz. avli razredne stopnje. Tudi v tem primeru starši oz. spremljevalci pokličejo na telefonsko številko OPB oddelka, v katerega je otrok vključen.

TELEFONSKE ŠTEVILKE ODDELKOV:

OPB 1: 051-247-379

OPB 2: 051-248-304

OPB 3: 051-247-381

OPB 4: 051-247-423

OPB 5: 051-247-430

OPB 6: 051-247-432

OPB 7: 051- 247-453

OPB 8: 051-247-463

OPB 9: 051-247-471

OPB 10: 051-247-483

 

Prehrana

Kosilo in popoldanska malica sta dejavnosti, v okviru katerih se učenci učijo primernega vedenja pri jedi in odgovornega ravnanja s hrano, spoznavajo pomen higienskih navad ter pomen zdrave in uravnotežene prehrane za človekov razvoj. Učijo se tudi pravilno uporabljati jedilni pribor in pri hranjenju uživati.

 

Sprostitvena dejavnost (neusmerjen prosti čas)

Sprostitvena dejavnost je nujni element zdravega načina življenja. Učenci v času te dejavnosti zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, umetniškem in kulturnem izražanju ter igri. V situaciji igre se učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne spretnosti, socialne veščine, sprejemajo pravila in norme, razvijajo domišljijo in smisel za humor. Aktivnosti se glede na možnosti odvijajo v učilnici, knjižnici, telovadnici, največkrat pa na igrišču (VEN) zunaj na svežem zraku.

 

Samostojno učenje

V okviru samostojnega učenja poteka usmerjanje in navajanje učencev na redno,  kakovostno in samostojno opravljanje domačih nalog in drugih učnih obveznosti. Učenci povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov, načrtujejo svoje delo, si pripravljajo in urejajo delovni prostor, uporabljajo različne vire in nudijo učno pomoč sošolcem. Poleg tega se učenci v tem času učijo oceniti svoje delo, razumeti napake in jih popraviti ter sodelovati pri reševanju skupnih nalog.

 

Ustvarjalno preživljanje časa (usmerjen prosti čas)

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami in je namenjena razvedrilu, sprostitvi in počitku. V okviru te dejavnosti učenci ne opravljajo učnih obveznosti, temveč razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih. Učenci so s strani učitelja  usmerjeni v aktivnosti, ki imajo določen cilj, ob čemer se upoštevajo njihovi interesi in sposobnosti na vseh področjih razvoja osebnosti.