Naziv zavoda

Osnovna šola Ig
Troštova ulica 24
1292 Ig

Telefon: 01 2802 340
Faks: 01 2802 368
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: www.osig.si

TRR: 01237-6030652682
Matična št.: 5084431000
Davčna št.: 72025735

Odgovorna uradna oseba

Ravnateljica: Biserka Vičič Malnar
Telefon: 01 2802 342

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pomočnica ravnateljice: Andreja A. Babšek

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pomočnica ravnateljice: Barbara Flajnik

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tajnica: Polona Košir

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

O katalogu

Datum prve objave kataloga: 4. 12. 2006
Datum zadnje spremembe: 30. 11. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.osig.si/o-soli/katalog-ijz
Druge oblike kataloga: Ni.

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Ig
Troštova ulica 24
1292 Ig

Podružnična šola Golo
Golo 37
1292 Ig

Telefon: 01 3602 270
Voditeljica podružnične šole: Petra Berlisk

Podružnična šola Iška vas
Iška vas 2
1292 Ig

Telefon: 01 3673 007
Voditeljica podružnične šole: Marjana Pšeničnik

Podružnična šola Tomišelj
Tomišelj 30
1292 Ig

Telefon: 01 2864 780
Voditeljica podružnične šole: Slavi Hiti

Organi upravljanja šole

Svet šole:

 • 5 predstavnikov delavcev šole
 • 3 predstavniki staršev
 • 3 predstavniki ustanovitelja

Ravnateljica šole: Biserka Vičič Malnar

Pomočnica ravnateljice: Andreja A. Babšek

Pomočnica ravnateljice: Barbara Flajnik

 

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen iz po enega predstavnika oddelka, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka.

 

Naloge:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnega del. načrta,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problemih,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Organigram

Organigram

2.2 Delovno področje

Kratek opis delovnega področja

Osnovnošolsko izobraževanje.

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še:

 • z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
 • s kulturno-umetniško dejavnostjo,
 • s športno vadbo in športno dejavnostjo,
 • s tehnično proizvodno dejavnostjo,
 • s prevozom otrok,
 • z zdravstveno zaščito,
 • s pripravo in razdeljevanjem prehrane.

2.3 Katalog javnih storitev, ki jih šola zagotavlja svojim uporabnikom

A) Osnovnošolsko izobraževanje

Izobraževanje učencev po:

 • programu osnovnošolskega izobraževanja;
 • prilagojenem programu osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami;
 • po posebnem programu vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami;

in izdaja javne listine – spričevala.

B) Prekrškovni postopki

po 102. členu Zakona o osnovni šoli – ZOsn (Ur. l. RS, št. 81/31. 7. 2006 – ZOsn – UPB3) zoper starše v zvezi z obveznostjo staršev po:

 • 4. členu (zagotovitev izpolnitev osnovnošolske obveznosti otroku) in
 • 12. členu (starši ne vpišejo otroka v skladu z odločbo o usmeritvi otroka v program),
 • 45. in 49. člena (ne vpišejo otroka s posebnimi potrebami v OŠ v šolskem okolišu oziroma v skladu z odločbo o usmeritvi).

3.1 Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja šole

Državni register predpisov

 1. Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/
 2. Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2
 3. Državni zbor: http://www.dz-rs.si/
 4. Register predpisov: Register predpisov RS

Zakoni, pravilniki

Zadnje predpise najdete na Registru predpisov Slovenije.

Osnovna šola

 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o glasbenih šolah
 • Pravilnik o potrjevanju učbenikov
 • Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Otroci s posebnimi potrebami

 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjenje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno–izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Vzgoja in izobraževanje

 • Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o posodabljanju vzgojno–izobraževalnega dela

Splošna zakonodaja

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
 • Proračun Republike Slovenije
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o založništvu
 • Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
 • Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

Druge povezave na državne registre

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

Notranji predpisi

Seznam vseh vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Jih ni.

3.2 Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja šole

3.3 Seznam javnih evidenc, s katerimi šola upravlja

Šola ne vodi oz. opravlja z javno evidenco.

3.4 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Šola ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

3.5 Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja

 1. Ustanovitveni akt – Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Ig
 2. Razvojni načrt OŠ Ig
 3. Letni delovni načrt OŠ Ig 
 4. Publikacija OŠ Ig
 5. Kronika OŠ Ig
 6. Letna bilanca
 7. Letno poročilo o delu
 8. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 9. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
 10. Izjava o varnosti
 11. Pravilnik o računovodstvu
 12. Navodila o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov
 13. Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
 14. Poslovnik za delo sveta šole
 15. Pravilnik o številu in hrambi žigov
 16. Hišni red
 17. Načrt integritete

3.6 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Podatki o pomembnejših dogodkih in pomembnejših novicah glede delovanja šole

Spletna stran: www.osig.si

Opis dostopa preko spleta

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete sodoben spletni brskalnik.

Opis "fizičnega" dostopa

Tajništvo OŠ Ig,
Troštova ulica 24,
Ig

Uradne ure:

 • ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 9.00-13.00
 • petek: 8.00-12.00
 • v času popoldanskih govorilnih ur

Opis dostopa z ljudmi s posebnimi potrebami

Dostop možen le v športno dvorano.

Opis delnega dostopa

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Enotni stroškovniki v skladu z uredbo (4. točka 1. odst. 2. člena).

Evidenčna naročila: 20182017

Vreme

Cannot get Ljubljana location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Spletne učilnice