RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje odpadnega papirja in kartona

Vodja aktivnosti:

Edina Gerzić (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Izvedli bomo več zbiralnih akcij starega odpadnega papirja. Nagovarjali bomo širšo okolico šole k sodelovanju pri projektu ne le učence šole.
Cilji aktivnosti:

– razviti podjetniško razmišljanje učencev – spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje – delati za skupni cilj – ozaveščati o pomenu ločevanju odpadkov

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje pokrovčkov

Vodja aktivnosti:

Vanja Vidmar (Učitelj razredne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Na šoli bomo postavili zabojnik, kjer bomo zbirali plastične pokrovčke.
Cilji aktivnosti:

– predstaviti otrokom, kako ravnati z odpadki in embalažo. – predstaviti, kako ločevati odpadke.

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš

Vodja aktivnosti:

Edina Gerzić (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Na šoli bomo postavili zabojnike za odpadne kartuše in tonerje. Učence bomo osveščali o vplivu nevarnih odpadkov na okolje.
Cilji aktivnosti:

– učence in zaposlene ozaveščamo o nevarnosti odpadkov – učence spodbujamo k ustreznemu ravnanju z odpadki

RAVNANJE Z ODPADKI / ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ODPADKOV

Naročanje hrane v večji embalaži

Vodja aktivnosti:

Urška Brvar Rušnjak (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

V šolski kuhinji bomo čim pogosteje naročali hrano v večji embalaži.
Cilji aktivnosti:

Zmanjšat količino odpadkov.

VODA / DETEKTIVI ZA VODO

Raziskovanje virov onesnaževanja vode

Vodja aktivnosti:

Vilma Trošt Stenovec (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

ONESNAŽEVANJE VODE
Cilji aktivnosti:

  • spoznajo razloge za onesnaženost vode v okolju

 

VODA / OZAVEŠČANJE

Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki

Vodja aktivnosti:

Edina Gerzić (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Z učenci bomo grafično oblikovali nalepke z opozorili glede porabe vode. Učenci bodo sodelovali tudi pri lepljenju le-teh po šoli ter s tem osveščali svoje sošolce in zaposlene.
Cilji aktivnosti:

–  osveščati o varčni rabi vode – približati učencem problematiko z zanimivimi ilustracijami

HRANA IN ZDRAVJE / NAČRT

Priprava sheme šolskega sadja

Vodja aktivnosti:

Urška Brvar Rušnjak (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Na šoli sodelujemo v šolski shemi – razdeljevanje sadja in zelenjave, ki ga delimo ob sredah.
Cilji aktivnosti:

Ponuditi vsem učencem sveže sezonsko sadje in zelenjavo.

HRANA IN ZDRAVJE / DETEKTIVI ZA HRANO IN ZDRAVJE

Kaj jemo – Raziskovanje deklaracij na embalaži živilskih izdelkov

Vodja aktivnosti:

Vilma Trošt Stenovec (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

DEKLARACIJA
Cilji aktivnosti:

  • razumejo informacije, ki jih razberejo iz deklaracije, • razlikujejo znake kakovosti, • poznajo pojem blagovne znamke, •    zasnujejo in dopolnjujejo zbirko znakov kakavosti in blagovnih znamk.

HRANA IN ZDRAVJE / OZAVEŠČANJE

Hrana in zdravje – Tradicionalni slovenski zajtrk

Vodja aktivnosti:

Urška Brvar Rušnjak (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Na šoli bomo 19. 11. 2021 organizirali Tradicionalni slovenski zajtrk in spremljevalne aktivnosti.
Cilji aktivnosti:

Povečat zavedanja o pomenu zajtrka, lokalna samooskrba.

HRANA IN ZDRAVJE / ZMANJŠEVANJE ZAVRŽENE HRANE

Možnost dobiti manjšo porcijo ali dodaten obrok

Vodja aktivnosti:

Urška Brvar Rušnjak (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Pri šolskem kosilu bomo nudili možnost, da učenec vzame manjšo porcijo ali samo del kosila, ki ga bo pojedel. V primeru viškov bomo učencev ponudili dodatek.
Cilji aktivnosti:

Zmanjšati zavržke pripravljene hrane.

HRANA IN ZDRAVJE / ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje (minute za zdravje, zdravi dnevi, zdravi tedni, drugo …)

Vodja aktivnosti:

Anita Šuc (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Z učenci in sodelavci bomo izvajali aktivnosti za zdravje. Z učenci bomo naredili načrt, kako čim bolje poskrbeti za svoje zdravje. Vsak si bo napisal nekaj ciljev in čez nekaj časa predstavil, ali je svoje cilje dosegel. Učitelji bom prav tako skrbeli za redno vsakodnevno aktivnost, si prav tako zastavili cilje in naše rezulatet primerjali z učenci.
Cilji aktivnosti:

-Vsakodnevno športne ali sprostilne aktivnosti -se zdravo prehranjevati -skrbeti za zdrave odnose -skrbeti za zdravo okolje -razvijati svojo samopodobo in krepiti svoja močna področja

HRANA IN ZDRAVJE / EKO HRANA

Preskrba s hrano iz svežih, surovih in lokalnih sestavin

Vodja aktivnosti:

Urška Brvar Rušnjak (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

V šolski kuhinji bomo čim pogosteje naročali sveže, surove in lokalne sestavine za pripravo šolskih obrokov.
Cilji aktivnosti:

Skrajšat pot hrane, lokalna samooskrba.

HRANA IN ZDRAVJE / EKO HRANA

Uporaba ekološko pridelane hrane

Vodja aktivnosti:

Vilma Trošt Stenovec (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Jedi iz ekoloških živil
Cilji aktivnosti:

Učenci: – pripravljajo jedi iz ekoloških živil – degustirajo jedi, – ugotavljajo senzorične lastnosti jedi.

OKOLICA ŠOLE / DETEKTIVI ZA OKOLICO ŠOLE

Popis rastlinskih vrst v okolici ustanove

Vodja aktivnosti:

Tanja Crepulja Bićanić (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Z učenci se bomo sprehodili v okolici šole in popisali rastlinske vrste. Uporabili bomo različne rastlinske določevalne ključe, google lens in lastno znanje. Seznam popisanih vrst bomo primerjali s seznamom invazivnih rastlinskih vrst.
Cilji aktivnosti:

-Učenci ugotovijo, da poznamo veliko raznolikih rastlinskih vrst že v najbližji okolici. -Učenci znajo našteti nekaj primerov grmovnic, iglavcev, listavcev in zelenih rastlin s cvetovi.

OKOLICA ŠOLE / DIDAKTIKA

Predstavitev ptic s fotografijami in opisi

Vodja aktivnosti:

Tanja Crepulja Bićanić (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Pri izbirnem predmetu organizmi v naravi in umetnem okolju bomo nekaj ur posvetili pticam. Pogledali si bomo različne vrste v naši okolici, ter najpogostejše vrste. Poslušali bomo njihovo oglašanje in se o tem pogovorili.
Cilji aktivnosti:

-Učenci znajo našteti 10 različnih vrst ptic. -Učenci poznajo najbolj pogoste vrste ptic.

OKOLICA ŠOLE / OZAVEŠČANJE

Skrb za živali

Vodja aktivnosti:

Gregor Kunstelj (Učitelj)
Vsebina aktivnosti:

V izdelanih ptičjih krmilnicah skrbijo za zadostno količino hrane.
Cilji aktivnosti:

Skrbijo za ptiče preko ptičjih krmilnic.

OKOLICA ŠOLE / OZAVEŠČANJE

Izdelovanje ptičjih krmilnic

Vodja aktivnosti:

Gregor Kunstelj (Učitelj)
Vsebina aktivnosti:

Iz različnih materialov izdelajo ptičje krmilnice.
Cilli aktivnosti:

Iz različnih materialov izdelajo ptičje krmilnice.

OHRANJANJE NAŠEGA SVETA / OZAVEŠČANJE

Spoznavanje povezanosti pravične trgovine, načinom življenja in varstvom okolja

Vodja aktivnosti:

Tanja Crepulja Bićanić (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Raziskovali bomo s pomočjo spleta kakšen vpliv ima transportna veriga na kvaliteto in ceno hrane, ki jo uvozimo. Pogovarjali se bomo o nalepki “Fair trade”, ter kaj vse zajema ta nalepka. Določili bomo kriterije za to, da lahko rečemo da je neka trgovina “pravična” in sicer na primeru tropskega sadja.
Cilji aktivnosti:

-Učenci poznajo izraz “Fair trade”. -Učenci spoznajo kakšen pomen ima lokalna samooskrba.

SPLOŠNO / OBVEŠČANJE IN MEDIJI

Ureditev ekokotička v ustanovi in dogovor o sprotnem urejanju

Vodja aktivnosti:

Meta Perme (Učitelj)
Vsebina aktivnosti:

Ureditev eko kotička Izbira eko slogana šole Sodelovanje z otroškim parlamentom
Cilji aktivnosti:

Ureditev eko kotička Izbira eko slogana šole Sodelovanje z otroškim parlamentom

SPLOŠNO / OBVEŠČANJE IN MEDIJI

Predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah v ustanovi

Vodja aktivnosti:

Meta Perme (Učitelj)
Vsebina aktivnosti:

Obveščanje prek oglasne deske Vključitev eko predstavnikov razredov
Cilji aktivnosti:

Ozaveščanje Vključitev učencev v razmišljanje o okolju

Projektne aktivnosti / MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE

Mlekastično! Izberem domače

Vodja aktivnosti:

Gregor Kunstelj (Učitelj)
Vsebina aktivnosti:

Spoznajo pomen goveda v domačem kraju, njihovo namembnost. Spoznajo mlečne in mesne proizvode. Izdelajo mlečni izdelek.
Cilji aktivnosti:

Spoznajo pomen goveda v domačem kraju, njihovo namembnost. Spoznajo mlečne in mesne proizvode. Izdelajo mlečni izdelek.

Projektne aktivnosti / NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET!

Ne zavrzi oblek, ohrani planet!

Vodja aktivnosti:

Urška Brvar Rušnjak (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, predelava blaga v nove izdelke, darovanje ohranjenega tekstila.
Cilji aktivnosti:

Odgovorno ravnanje z oblačili, premišljeno nakupovanje, povezovanje z dobrodelnimi organizacijami.

Projektne aktivnosti / Mladi poročevalci za okolje

Mladi poročevalci za okolje

Vodja aktivnosti:

Meta Perme (Učitelj)
Vsebina aktivnosti:

Pisanje člankov Ozaveščanje sebe in drugih o okoljski problematiki
Cilji aktivnosti:

Pisanje člankov Ozaveščanje sebe in drugih o okoljski problematiki

Projektne aktivnosti / Odpadkom dajemo novo življenje

Odpadkom dajemo novo življenje

Vodja aktivnosti:

Vanja Vidmar (Učitelj razredne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Otrokom bi predstavila kako ravnati z odpadki, iz česa je embalaža sestavljena, kako jo ponovno uporabiti in kaj lahko iz nje izdelamo.
Cilji aktivnosti:

-Predstaviti in spodbujati otroke k raziskovanju in spoznavanju sestave različnih vrst embalaže, možnostih njihove predelave in recikliranja ter uporabi novih izdelkov iz recikliranih materialov. -Predstaviti in ozaveščati o sestavi različnih vrst embalaže ter (naravnih) virih, iz katerih je embalaža pridobljena, stanju naravnih virov ter učinkih nanje, možnostih ohranjanja naravnih virov itd.

Projektne aktivnosti / Podnebne spremembe

Podnebne spremembe

Vodja aktivnosti:

Tanja Crepulja Bićanić (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Z učenci bomo raziskovali kakšen vpliv imajo podnebne spremembe na naše življenje na Zemlji. Osredotočili se bomo na vpliv toplogrednih plinov (živinoreja, tovorni promet), dvig temperature in kako podnebne spremembe vplivajo na kvaliteto našega življenja. Poskusili bomo poiskati v okolici šole in širše konkretne primere, ki so nastali kot posledica podnebnih sprememb. V zaključnem delu pa bomo iskali rešitve kako lahko kot posamezniki vplivamo na zmanjšanje podnebnih sprememb.
Cilji aktivnosti:

-Kakšen vpliv imajo podnebne spremembe na naše življenje? -Kako se podnebne spremembe odražajo v naši okolici? -Ugotovimo, kakšne možnosti imamo kot posamezniki, da izboljšamo situacijo.

Projektne aktivnosti / Podnebne spremembe

Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti

Vodja aktivnosti:

Tanja Crepulja Bićanić (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Pri izbirnem predmetu rastline in človek se bomo posvetili invazivnim rastlinskim vrstam, ogledali si bomo invazivke v naši okolici. S pomočjo invazivnih rastlinskih vrst bomo prešli na biotsko pestrost in ugotavljali zakaj je pomembna in kako jo lahko ohranjamo. Aktivnosti bodo vključevale delo v učilnici in delo na terenu.
Cilji aktivnosti:

-Učenci spoznajo različne invazivne rastlinske vrste. -Učenci poznajo pomembnost biotske raznovrstnosti. -Učenci spoznajo, da sami lahko pripomorejo k ohranjanju biodiverzitete.

Projektne aktivnosti / Ekokviz OŠ

Ekokviz OŠ

Vodja aktivnosti:

Gorazd Šantej (Učitelj)
Vsebina aktivnosti:

Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o pomenu biotske pestrosti. V 6.r se posvetijo gozdu in gozdarstvu v Sloveniji, v 7. r ekosistemom, v 8. r pa svetovnim okoljskim problemom.
Cilji aktivnosti:

Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava. S sodelovanjem v projektu ozaveščamo učence o pomenu ohranjanja narave. Učence spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici. Učenci se navajajo medsebojnega, skupinskega dela in izmenjave mnenj.

Projektne aktivnosti / Misija: zeleni koraki

Trajnostna mobilnost – Misija: zeleni koraki

Vodja aktivnosti:

Diana Zupan (Učitelj)
Vsebina aktivnosti:

Pogovorimo o varnosti v prometu in raziščemo možnosti, s katerimi lahko posameznik prispeva k trajnostni mobilnosti.
Cilji aktivnosti:

– Izpostavljamo pomen varnosti v prometu. – Ozaveščamo, da lahko vsi lahko pripomoremo k trajnostni mobilnosti z manjšimi ukrepi.

Projektne aktivnosti / Hrana ni za tjavendan

Hrana ni za tjavendan

Vodja aktivnosti:

Diana Zupan (Učitelj)
Vsebina aktivnosti:

Pogovarjali se bomo o poti hrane do potrošnikov, o količini zavržene hrane in načinih, kako zmanjšati količino zavržene hrane.
Cilji aktivnosti:

– Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli. – Prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov. – Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane. – Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.

Projektne aktivnosti / Mladi v svetu energije

Mladi v svetu energije – učinkovita raba energije

Vodja aktivnosti:

Martina Brence (Učitelj predmetne stopnje)
Vsebina aktivnosti:

Spoznavajo različne vrste energij. Spoznavajo različno in učinkovito uporabo energije. Spoznajo kako varčevati z energijo … Izračunajo svoj ogljični odtis. Učenci predmetne stopnje so v okviru različnih predmetov (NAR, TIT, FIZ) spoznavali načine pridobivanja električne energije.
Cilji aktivnosti:

Cilj projekta »Mladi v svetu energije« je ozaveščati otroke, učence in dijake, vzgojitelje, učitelje, profesorje oziroma mentorje vrtcev, osnovnih in srednjih šol o:  pomenu energije in različnih virih energije (s poudarkom na trajnostnih virih energije); načinih proizvodnje električne energije; oskrbi z električno energijo in njeni rabi; ukrepih za učinkovito rabo energije; prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu. S pomočjo strokovnih in celovitih vsebin nadaljujemo poslanstvo povečanja in energetske pismenosti (ozaveščenosti) med otroci, učenci, dijaki ter povečanja zanimanja mentorjev za energetske teme.

Projektne aktivnosti / Šolska VRTilnica

Šolska VRTilnica

Vodja aktivnosti:

Gregor Kunstelj (Učitelj)
Vsebina aktivnosti:

Vzpostavimo vrt in skrbimo zanj.
Cilji aktivnosti:

Vzpostavimo vrt in skrbimo zanj.

Projektne aktivnosti / Likovno ustvarjanje za kreativne izdelke

Likovni natečaj za kreativne izdelke

Vodja aktivnosti:

Meta Perme (Učitelj)

Vsebina aktivnosti:

Okrasitev vhoda šole Eko listina v likovni obliki Spodbujanje eko ravnanja Eko ozaveščanje

Cilji aktivnosti:

Eko listina v likovni obliki Spodbujanje eko ravnanja Eko ozaveščanje