Skoči na glavno vsebino

– Objava prostega delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice OŠ Ig

Svet zavoda Osnovne šole Ig, Troštova ulica 24, 1292 IG, na podlagi sklepa seje Sveta zavoda z dne 8. 3. 2023, razpisuje delovno mesto

 ravnatelja / ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:

 • da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
 • izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v Osnovni šoli Ig,
 • ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
 • ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
 • ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu po začetku mandata,
 • ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • ni zaveden v evidenci izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • predložiti program vodenja zavoda.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.

Predviden začetek dela je 1. 8. 2023. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja za polni delovni čas.

Kandidati lahko v 10 dneh od objave tega razpisa na naslov: SVET Osnovne šole IG, Troštova ulica 24, 1292 IG, z oznako: ‘Prijava na razpis za ravnateljaNE ODPIRAJ‘ pošljete:

Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpopolnjevanju zahtevanih pogojev ter:

 • Potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni),
 • Potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
 • Potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo priporočena pošiljka oddana na pošto zadnji dan roka, to je 27. 3. 2023.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.  

 

                                                                                                                         Svet zavoda OŠ Ig

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost