Dodatna strokovna pomoč

Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Individualna in skupinska pomoč

Načrtuje in izvaja se v okviru razpoložljivih ur, ki šoli pripadajo za delo z učenci s težavamikot tudi za delo z nadarjenimi učenci, na osnovi ugotovljenih potreb po tovrstnem delu.

Delo z nadarjenimi učenci

Posebno skrb namenjamo nadarjenim učencem, pri čemer sledimo Konceptu za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

 • EVIDENTIRANJE učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Evidentiranje poteka na osnovi sistematičnega opazovanja učencev, pri čemer se upoštevajo različni kriteriji. V procesu evidentiranja se ne uporabljajo testi oziroma posebni ocenjevalni pripomočki. Gre za širšo skupino potencialno nadarjenih učencev. Evidentiranje poteka načrtno in sistematično v 3. razredu.
 • IDENTIFIKACIJA učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev. S pomočjo psiholoških testov se ugotavljajo učenčeve intelektualne in ustvarjalne zmožnosti, učitelji pa s pomočjo ocenjevalnih lestvic ocenjujejo učenca na različnih področjih (učnem, gibalnem, glasbenem, likovnem, tehničnem, literarnem, dramskem, voditeljskem).
 • SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih učencev, ko koordinator seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

 

 

Oblike dela

Nadarjenim učencem bomo v šolskem letu 2013/2014 nudili naslednje dejavnosti:

 • notranja diferenciacija pri vseh predmetih,
 • dodatni pouk,
 • izbirni predmeti,
 • izdelava seminarskih in raziskovalnih nalog na posameznih predmetnih področjih,
 • delavnice za osebnostni razvoj,
 • program »Zabavna matematika«,
 • program na področju logike,
 • program »Znati želim več«,
 • program za razvijanje kreativnega pisanja,
 • aktivno sodelovanje v projektu Comenius,
 • interesne dejavnosti s področja kulture, športa, različnih predmetnih področij,
 • tečaji oz. dejavnosti društev, ki se ponudijo v sodelovanju s šolo in so organizirani v domačem okolju (jezikovni tečaji, plesni tečaji, tečaj CPP, rolanje, mala šola juda, karate, glasbena šola itd.),
 • priprave na tekmovanja pod vodstvom mentorja,
 • osebno svetovanje učencem in staršem.

 

Za nadarjene učence v šoli oblikujemo individualiziran program.

Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov v postopku evidentiranja v 3. razredu izpuščeni oz. spregledani, se postopek lahko v celoti izvede v drugi ali tretji triadi.

Delo in napredek nadarjenih učencev spremljamo do dokončanja osnovne šole v skladu z njihovimi individualiziranimi programi dela.

Dopolnilni/dodatni pouk

Dopolnilni pouk je organiziran v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci, in sicer za tiste učence, ki lahko ob taki pomoči dosežejo boljšo oceno. Poteka pred poukom ali po njem.

Dodatni pouk je organiziran za učence, ki želijo poglobiti znanje z določenega področja.