SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA UČENCEV 2017

Spoštovani starši,

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ur. L. RS, št. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS – G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Za vsebinska vprašanja v zvezi z odločbami, se starši obrnite na pristojni center za socialno delo.

Na Igu, 24. 1. 2017                                                      Ravnateljica: Biserka Vičič Malnar

Obrazec »Prijava na prehrano« je objavljen tu, lahko pa ga tudi osebno dobite v pisarni knjigovodje na naši šoli.