Skoči na glavno vsebino

Projekti, dejavnosti

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš

Vodja aktivnosti:

Edina Gerzić (Učitelj predmetne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Na zbiralnem mestu kot tudi v sklopu akcije bomo zbirali odpadne kartuše in tonerje.

Cilji aktivnosti:

Ozaveščati o nevarnih odpadkih, zbirati nevarne odpadke in jih ločiti od preostalega odpada

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje odpadnega papirja in kartona

Vodja aktivnosti:

Edina Gerzić (Učitelj predmetne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Znotraj šole osveščati o reciklaži, po razredih in v skupnih prostorih postaviti škatle/zabojnike za odpadni papir, organizirati zbiralne akcije starega papirja.

Cilji aktivnosti:

Ozaveščati učence in učitelje o prekomerni rabi papirja in posledicah za okolje.

HRANA IN ZDRAVJE / OZAVEŠČANJE

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vodja aktivnosti:

Nataša Ogrinc (Učitelj predmetne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Učencem bomo ponudili slovenski zajtrk: Mleko, maslo, med, jabolka in kruh, pridelani na slovenski domači zemlji. Projekt je zasnovan z medpredmetnim povezovanjem, izvajalo se bodo dejavnosti v okviru državnega projekta TSZ.

Cilji aktivnosti:

Ozavestiti o domači in zdravi prehrani, ter glede na letošnjo temo KRUH, približati učencem osnovno vrednoto: od zemlje do kruha

HRANA IN ZDRAVJE / ZMANJŠEVANJE ZAVRŽENE HRANE

Zmanjševanje ostankov hrane

Vodja aktivnosti:

Nataša Ogrinc (Učitelj predmetne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Učence, starše in učitelje spodbujati k premišljenim ravnanjem s hrano, poskušati raznoliko hrano, ozavestiti naš um, da hrana ni samoumevna in jo zato premišljeno porabljati oz. čim manj zavreči. V ta namen pošiljam (vsem zgoraj naštetim) ob dnevih, ki so povezani s hrano (29. september Mednarodni dan ozaveščanja o izgubi hrane in odpadni hrani; 16.oktober Svetovni dan hrane, 24. april Dan brez zavržene hrane in 7.junij Svetovni dan varnosti hrane) kratek dopis o pomenu hrane. Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane in način prehranjevanja učencem vedno namenim prvih nekaj minut o pomenu hrane in prehranski piramidi, ter spodbujam uživanje raznolike hrane z veliko športne aktivnosti.

Cilji aktivnosti:

Ozavestiti pomen hrane. Pri kosilu spodbujati, da učenci zavržejo čim manj hrane. Pri nabavi živil, pa izvajati racionalno naročanje.

$Projektne aktivnosti / NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET!

Ne zavrzi oblek, ohrani planet!

Vodja aktivnosti:

Eva Truden (Učitelj razredne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Zbiranje oblek, ki jih otroci prinesejo v šolo in skrb za pozabljena oblačila v šoli.

Cilji aktivnosti:

Naučiti učence, da tudi tekstil ne smemo jemati samoumevno, saj za izdelavo stoji ogromna industrija, ki tudi onesnažuje naš planet

$Projektne aktivnosti / MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE

Mlekastično! Izberem domače

Vodja aktivnosti:

Vilma Trošt Stenovec (Učitelj predmetne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Mleko in mlečni izdelki, pomen ekološke predelave na zdravje posameznika. Obisk kmetije, kjer pridelujeo  mleko in izdelava mlečnih izdelkov.

Cilji aktivnosti:

Učenci: – spoznajo mleko kot polnovredno živilo, seznanijo se s hranilno vrednostjo mleka in mlečnih izdekov (kefir, kislo mleko, jogurt) – spoznajo tehnološki proces pridobivanja mleka na kmetiji in v mlekarni, – razlikujejo ekološki način predelave mleka od klasične in njegove prednosti, – pozajo pomen uživanja lokalnega mleka in mlečnih izdelkov. 

$Projektne aktivnosti / Mladi poročevalci za okolje

Mladi poročevalci za okolje

Vodja aktivnosti:

Meta Perme (Učitelj)

Vsebina aktivnosti:

Raziskovalno novinarstvo in ozaveščanje lahko pripomore k boljši prihodnosti.

Cilji aktivnosti:

Pisanje člankov, sodelovanje na natečajih. Foto  ali video reportaže.

$Projektne aktivnosti / Voda – naše bogastvo

Voda – naše bogastvo

Vodja aktivnosti:

Romina Križman (Učitelj razredne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

– Pogovor, kje vse uporabljamo vodo v šoli in doma; pri katerih opravilih jo porabimo največ in na katere načine lahko varčujemo z vodo.  – Anketa o porabi vode in varčevanju z njo. – Učenci spoznajo vodni krog (kroženje vode v naravi) – skupaj ga predstavimo na domiseln način. – Raziščemo, ali vse pipe v ustanovi dobro tesnijo in opozorimo hišnika na morebitne težave – sestavimo skupino VODNIH DETEKTIVOV. – Vsak mesec obiščemo izbrano mokrišče in ga opazujemo s pomočjo dnevnika – Opazovanje mokrišča. – Na šoli izvedemo fotografski natečaj na temo vode. – Obeležimo Svetovni dan voda – 22. marec in dan mokrišč – 2. februar.

Cilji aktivnosti:

– cenijo vodo kot življenjsko vrednoto, – poznajo vire pitne vode, – poznajo kroženje vode v naravi, – spoznajo najpogostejša onesnažila voda in posledice onesnaževanja z njimi, – se seznanijo s porabo vode doma/šoli, – načrtujejo ukrepe, s katerimi lahko varčujejo s porabo pitne vode (doma in v šoli), – se seznanijo z delovanjem čistilne naprave, – se seznanijo s problematiko pomanjkanja pitne vode na Zemlji …

$Projektne aktivnosti / LEAF – Znanje o gozdovih (gozdni cikel)

LEAF – Znanje o gozdovih (gozdni cikel)

Vodja aktivnosti:

Romina Križman (Učitelj razredne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

– obisk gozda in izvedba aktivnosti v gozdu (obvezna aktivnost); – obisk gozdne učne poti ali obisk gozdarja; – izdelki iz gozda – ustvarjanje z materiali iz gozda ali na temo gozda; – gozd v sliki in besedi – ustvarjanje na temo gozda; – miti in legende o gozdu, pesmi, pravljice o gozdu; – izdelava knjige o gozdu, drevesih; – orientacija v gozdu; – gozdni pridelki: nabiranje kostanja, želodov, storžev.

Cilji aktivnosti:

Izobraževati in ozaveščati o gozdovih in njihovi vlogi. Opozarjati na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja. Spodbujati otroke, da doživljajo in opazujejo naravo z vsemi čuti. Naučiti se uživati v naravnem okolju in izkoristiti danosti gozdov. Naučiti otroke, da bodo imeli odgovoren odnos do prihodnosti.

$Projektne aktivnosti / EKO – paket

Eko-paket

Vodja aktivnosti:

Diana Zupan (Učitelj)

Vsebina aktivnosti:

Osnove krožnega gospodarstva: pomen, načela in razlikovanje med linearnim gospodarstvom, gospodarstvom recikliranja in krožnega gospodarstva. Raziskovanje in proučevanje materialnih tokov v različnih izdelkih in procesih. Uvajanje in podpiranje trajnostnih izdelkov. Načrtovanje in uvajanje krožnosti v vsakdanje življenje, v šoli in doma.

Cilji aktivnosti:

Učenje o načinu delovanja, ki vodi v krožno družbo.

$Projektne aktivnosti / Odpadkom dajemo novo življenje

Odpadkom dajemo novo življenje

Vodja aktivnosti:

Katarina Mlinarič (Učitelj predmetne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja.

Cilji aktivnosti:

Raziskovati in spoznati sestavo odpadne embalaže: viri in kako je pridobljena, stanje naravnih virov, ohranjanje naravnih virov. Zakaj in kako ločevati različne vrste odpadne embalaže, še posebej odpadnega papirja in kartona, odpadne plastike, odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS ali Tetra Pak) ter odpadnih kovin. Spoznati možnosti predelave in recikliranja odpadne embalaže, kako pridobiti sekundarne surovine in izdelati izdelke iz recikliranih materialov. Spodbujati k oblikovanjem krogotokov za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja ter opredeliti sodelujoče (krožno gospodarstvo). Iskati in predstavljati primere dobre prakse na področju ločevanja odpadkov, recikliranja in izdelave ter uporabe novih izdelkov iz recikliranih materialov.

$Projektne aktivnosti / Podnebne spremembe

Ohranjanje biotske pestrosti

Vodja aktivnosti:

Vanja Vidmar (Učitelj razredne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Z učenci bomo spoznavali biotsko pestrost v okolici naše šole.

Cilji aktivnosti:

– spoznavanje  pestrosti živih organizmov in njihovih bivališč – preživljanje časa zunaj – raziskovanje gozda in travnika

$Projektne aktivnosti / Podnebne spremembe

Podnebni tek

Vodja aktivnosti:

Tanja Crepulja Bićanić (Učitelj predmetne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Učence bomo v različnih aktivnostih skozi dneve dejavnosti izobraževali o vplivih podnebnih sprememb. Izvedli bomo tudi podnebni tek v spomladanskem času, kot opozorilo da se nam čas izteka in da moramo s spremembami v odnosu do Zemlje pričeti takoj.

Cilji aktivnosti:

-Ozaveščanje učencev o podnebnih spremembah. -Izvedba podnebnega teka kot simbolnega prikaza, da se nam čas za spremembe izteka.

$Projektne aktivnosti / Ekokviz OŠ

Ekokviz OŠ

Vodja aktivnosti:

Diana Zupan (Učitelj)

Vsebina aktivnosti:

TEME za šolsko leto 2023/2024:  6., 7. in 8. razred: GLOBE – Global Learning and Observations to Benefit the Environment (skupna tema za vse). 6. razred: VODA – NAŠE BOGASTVO 7. razred: OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI 8. razred: PODNEBNE SPREMEMBE

Cilji aktivnosti:

Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava. S sodelovanjem v projektu ozaveščamo učence o pomenu ohranjanja narave. Učence spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici. Učenci se navajajo medsebojnega, skupinskega dela in izmenjave mnenj.

$Projektne aktivnosti / Misija: zeleni koraki

Misija: zeleni koraki

Vodja aktivnosti:

Edina Gerzić (Učitelj predmetne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Učenci preučujejo različne načine in oblike prevoza. Učence navajamo na trajnosti prevoz.

Cilji aktivnosti:

Zmanjšanje ogljičnega odtisa. Ozaveščanje učencev o trajnostnem prevozu. Manjša onesnaženost zraka, racionalna raba virov v prometu ter skrb za zdravje.

$Projektne aktivnosti / Hrana ni za tjavendan

Hrana ni za tjavendan

Vodja aktivnosti:

Katarina Stojko Topolovec (Učitelj razredne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Iskati načine, kako pridelati čim manj zavržene hrane ter iskati ideje, kako bi lahko ostanke uporabili in pripravili drugačno jed. Zavedanje, da ostanki hrane vplivajo tudi na podnebne spremembe.

Cilji aktivnosti:

Ozaveščati, da imamo vpliv na količino “odpadne hrane”. Spodbujati, da lahko neporabljeno hrano oz. hrano, ki ostane uporabimo na različne načine.

$Projektne aktivnosti / Mladi v svetu energije

Mladi v svetu energije

Vodja aktivnosti:

Martina Brence (Učitelj predmetne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Skozi različne aktivnosti v želimo učencem približati pomen energije, predstaviti različne vire energije ter ukrepe za učinkovito rabo energije.  V okviru pouka učenci spoznavajo različne vrste energij in vire energije. Spoznajo načine proizvajanja električne energije in njene rabe, seznanijo se z učinkovito rabo energije. Učenci 9. r obiščejo Svet energije v Krškem

Cilji aktivnosti:

Ozaveščanje učencev in odraslih o: – pomenu energije in različnih virih energije (s poudarkom na trajnostnih virih energije); – načinih proizvodnje električne energije; – oskrbi z električno energijo in njeni rabi; – ukrepih za učinkovito rabo energije; – prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu.

$Projektne aktivnosti / Šolska VRTilnica

Šolska VRTilnica

Vodja aktivnosti:

Gregor Kunstelj (Učitelj)

Vsebina aktivnosti:

Jeseni obnoviti visoke grede in jih pripraviti za pomlad. Pomladi posaditi in sejati vrtnine. Poleti skrbeti za vrt in pobrati pridelke.

Cilji aktivnosti:

Jeseni obnoviti visoke grede in jih pripraviti za pomlad. Pomladi posaditi in sejati vrtnine. Poleti skrbeti za vrt in pobrati pridelke.

$Projektne aktivnosti / Ekobranje za ekoživljenje

Ekobranje za ekoživljenje

Vodja aktivnosti:

Teuta Imeri (Učitelj razredne stopnje)

Vsebina aktivnosti:

Z branjem vsebin z ekološko tematiko vgajamo in informiramo mlado generacijo za zavedanje in aktivno angažiranje v zvezi z okoljsko problematiko.

Cilji aktivnosti:

Branje knjig z ekološko vsebino. Pogovor o prebranem.

Dostopnost